Huisregels

Huisregels

 • Breng de hond altijd aangelijnd 

 • Laat de hond nog even uit voor de trimbeurt

 • Een grote maaltijd voor de trimbeurt is geen goed idee, maar laat de honden wel iets kleins eten vooraf. Trimmen vraagt soms ook wat energie van de hond.

 •  Breng de honden vrij van vlooien.

 • De trimbeurt bijwonen wordt niet toegelaten

 • Kom stipt op het moment van uw afspraak

 • Afspraken die niet of laattijdig (minder dan 24u voor de afspraak) worden geannuleerd worden voor 50% aangerekend.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Locatie en contactgegevens

Sam's Trimhouse

Populierstraat 251 8800 Roeselare

+32 0496 03 90 82

samstrimhouse@outlook.be

Definities

 • de dienst: opdracht die overeengekomen werd tussen Sam's Trimhouse en de klant
 • te behandelen dier: het dier waarop de dienst zal worden uitgevoerd
 • de klant: wederpartij van Sam's Trimhouse en eigenaar van het te behandelen dier.

Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en iedere overeenkomst tussen de klant en Sam's Trimhouse.

Zodra een afspraak wordt gemaakt bij Sam's Trimhouse gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten die worden verricht.

Wijzigen en annuleren van de afspraak

In het geval dat een afspraak om eender welke reden niet kan doorgaan zoals deze gepland was, dient deze ten laatste 24 uur op voorhand verplaatst of geannuleerd te worden. Indien dit niet of laattijdig gebeurt met als gevolg dat de afspraak niet kan doorgaan op het geplande moment zal deze voor 50% van het voorziene bedrag in rekening gebracht worden.

De trimbeurt

 • Het te behandelen dier wordt correct aangelijnd afgeleverd bij Sam’s Trimhouse. (Met een leiband waaruit deze niet kan ontsnappen)
 • Sam’s trimhouse behoudt zich het recht om de dienst te weigeren als het te behandelen dier besmet is met vlooien of andere parasieten.
 • Sam’s Trimhouse behoudt zich het recht om de dienst te weigeren als zij oordelen dat het te behandelen dier lichamelijke klachten heeft (verwondingen, ziekte, beperkingen) die de trimbeurt verhinderen of risico geven voor het welzijn van de hond.
 • De klant wordt niet toegestaan om bij de dienst te blijven tenzij Sam's Trimhouse hiervoor toestemming geeft.

Levering van de dienst

 • Diensten worden enkel geleverd na afspraak.
 • De klant dient voor aanvang van de dienst Sam's Trimhouse op de hoogte te brengen van alle relevante informatie die belang heeft voor het goede verloop van de dienst en/of de gezondheid van het te behandelen dier.
 • De levering van diensten (uitgezonderd de ophaalservice) vindt plaats op de locatie van Sam's Trimhouse tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.
 • De klant dient op het afgesproken tijdstip het te behandelen dier naar het salon te brengen. Indien de klant te laat is waardoor de trimmer niet meer in staat is binnen de voorziene tijd de dienst uit te voeren worden dezelfde voorwaarden toegepast als bij het niet op tijd annuleren (zie rubriek wijzigen en annuleren).
 • Sam's Trimhouse behoudt zich te allen tijde het recht om de dienst te weigeren.
 • Indien de klant diensten verwacht die niet overeenstemmen met de correcte behandeling van het te behandelen dier behoudt Sam's Trimhouse zich het recht om de dienst te weigeren.

Ophaalservice

 • Afspraken met ophaalservice kunnen niet online geboekt worden.
 • De dienst dient bij het maken van de afspraak aangevraagd te worden.
 • De honden moeten correct aangelijnd meegegeven worden (een leiband waar ze niet uit kunnen ontsnappen).
 • Wanneer er niemand aanwezig is op het ophaaladres op het moment van ophaling en de afspraak dus niet kan doorgaan wordt de afpraak voor 50% van de voorziene prijs in rekening gebracht.
 • Als er niemand aanwezig is op het ophaaladres bij het terugbrengen wordt een vergelding van €25,00 aangerekend.
 • De honden worden vervoerd en kunnen tijdelijk wachten in een bench. Honden die een bench als heel erg stesserend ervaren, maken beter geen gebruik van de ophaaldienst.

Tarieven en betalingen

 • Tarieven die worden aangegeven voor aanvang van de dienst zijn altijd (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven) richtprijzen. Sam's Trimhouse behoudt zich het recht om bij onvoorziene extra diensten de eindprijs te wijzigen naargelang wat redelijk is volgens de dienst.
 • Wanneer er tijdens de behandeling nalatig onderhoud of parasieten worden vastgesteld zal hiervoor een meerprijs aangerekend worden. 
 • De schuld van de klant dient afgelost te worden bij het ophalen van het behandelde dier aan de locatie van Sam's Trimhouse.

Aansprakelijkheid

 • Sam's Trimhouse is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit de overeengekomen dienst, tenzij deze schade opzettelijk of met grove schuld werd veroorzaakt.
 • Sam's Trimhouse is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van onvolledige of incorrecte informatie verstrekt door de klant.
 • Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade is Sam's Trimhouse ten hoogste aansprakelijk voor de marktconforme aanschafwaarde van het behandelde dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
 • Sam's trimhouse is niet verantwoordelijk voor diefstal die plaatsvindt op de locatie van het salon.

Klachten

 • Klachten dienen binnen 48 uur na levering van de dienst schriftelijk en duidelijk omschreven tot de aandacht van de zaakvoerder van Sam's Trimhouse gebracht te worden.
 • Bij klachten is Sam's Trimhouse nooit verplicht geld terug te betalen.
 • Sam's Trimhouse zal bij klachten een passende oplossing aanbieden.